Saint Charles Borromeo Catholic Church

230 Baker Avenue

Whitefish, MT 59937

406-862-2051

stcharles@stcharleswhitefish.net